Warning: Use of undefined constant id - assumed 'id' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /page.php on line 3
Kodeks postępowania | Młodszy Brat - Rodzinna Koordynacja Opieki Geriatrycznej
znak z logo Młodszy Brat
logo Młodszy Brat w kolorze. Znak składa się z błękitnego, granatowego i czerwonego paska pod kątem 45 stopni, wszystkie zakończone u góry czarną kulką i napisem Błodszy Brat Rodzinna Koordynacja Opieki Geriatrycznej
biała ikona słuchawki telefonicznej znak z logo Młodszy Brat

napisz

biała ikona słuchawki telefonicznej

zadzwoń

granatowe tło menu

T: +48 504 169 582 M: info@mlodszybrat.pl

Więcej
logo Młodszy Brat w kolorze. Znak składa się z błękitnego, granatowego i czerwonego paska pod kątem 45 stopni, wszystkie zakończone u góry czarną kulką i napisem Błodszy Brat Rodzinna Koordynacja Opieki Geriatrycznej

Kodeks postępowania

Wprowadzenie

Rodzinna koordynacja opieki geriatrycznej jest w Polsce usługą całkowicie nową. Wobec braku krajowych standardów wykonywania tego zawodu, odnosimy się w naszej działalności do sprawdzonych, funkcjonujących od ponad 40 lat wzorców amerykańskich.

W zakresie zaleceń etycznych dla naszego zawodu, bazujemy na Kodeksie Etyki i Standardów Praktyki założonego w 1985 roku amerykańskiego Narodowego Stowarzyszenia Profesjonalnych Menedżerów Opieki Geriatrycznej (NPGCMA, przemianowanego w 2015 roku na Aging Life Care Association).

W oparciu o postanowienia amerykańskiego kodeksu i na podstawie przepisów prawa obowiązujących w Polsce stworzyliśmy własny kodeks postępowania koordynatora opieki geriatrycznej. Wraz z rozwojem naszej działalności, będziemy dążyć do standaryzacji i profesjonalizacji koordynacji opieki geriatrycznej w Polsce, w tym do powołania krajowego stowarzyszenia i krajowych certyfikatów, gwarantujących najwyższy poziom świadczonych usług.

Odpowiedzialność wobec podopiecznych

Rodzinna koordynacja opieki geriatrycznej opiera się na poszanowaniu godności, prywatności i wyjątkowości każdego podopiecznego. Celem naszego działania jest poprawa dobrostanu osób starszych powierzonych naszej opiece oraz wspieranie ich najbliższych.

Odpowiedzialność wobec społeczeństwa

Zachodzące zmiany demograficzne stawiają przed społeczeństwem nowe, słabo uświadamiane wyzwanie, jakim jest wzrost zapotrzebowania na profesjonalną opiekę i troskę o osoby starsze. Inicjując usługę koordynacji opieki geriatrycznej i upowszechniając wiedzę o potrzebach osób starszych i ich rodzin, staramy się edukować społeczeństwo i propagować rozwiązania, które pomogą w przyszłości świadczyć odpowiednią opiekę nad osobami starszymi.

Nasze przygotowanie

Wobec braku standardów wykształcenia dla naszego zawodu w Polsce, opieramy się na osobistym doświadczeniu i życiowej wiedzy, zdobytej przez naszych koordynatorów.

Koordynatorzy muszą wykazać się także odpowiednimi kompetencjami społecznymi, kulturowymi i osobowością umożliwiającymi rozumienie potrzeb i odpowiednie troszczenie się o podopiecznych. Wszędzie tam, gdzie wymagane jest specjalistyczne przygotowanie zawodowe, korzystamy z usług ekspertów.

Rozwiązywanie dylematów etycznych

Kodeks etyczny tworzy ramy etycznego podejmowania decyzji. Pomaga koordynatorowi opieki geriatrycznej w ocenie kwestii etycznych, występujących we wszystkich aspektach ich pracy, poprzez określenie zasad, którymi należy się kierować oraz przez ustalenie priorytetów, gdy konieczne jest dokonanie wyboru.

Przypomina koordynatorom, by byli świadomi własnych przekonań i wyznawanych wartości, gdy będą stawać przed dylematami etycznymi.

Uczciwość

Koordynator opieki geriatrycznej świadczy usługi opieki geriatrycznej w sposób profesjonalny, sumienny i odpowiedzialny. Działa zawsze w sposób zgodny z wartościami zawodowymi określonymi w niniejszym kodeksie.

Lojalność

Koordynator opieki geriatrycznej zachowuje poufność, unika konfliktów interesów i zawsze dąży do najlepszego zabezpieczenia interesu swoich podopiecznych.

Ochrona interesów podopiecznych i unikanie szkód

Koordynator opieki geriatrycznej stale strzeże interesów swoich podopiecznych i stara się unikać sytuacji mogących narazić podopiecznych na jakiekolwiek szkody. Jest świadomy potencjalnych konfliktów, które mogą się pojawić przy równoważeniu korzyści i ryzyk rozważanych działań. Koordynator opieki geriatrycznej respektuje indywidualne wybory swoich podopiecznych i ich rodzin.

Poszanowanie praw i godności podopiecznych

Koordynator opieki geriatrycznej traktuje podopiecznych z szacunkiem i godnością przynależnymi każdemu człowiekowi, niezależnie od jego płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, czy orientacji seksualnej. Koordynator opieki geriatrycznej szanuje prawa, poglądy i przekonania każdego podopiecznego i zapewnia ich pełne poszanowanie.

Zakaz dyskryminacji

W prowadzonej działalności nie akceptujemy żadnej formy dyskryminacji, takiej jak dyskryminacja ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, płeć, religię, orientację seksualną, narodowość, niepełnosprawność lub status społeczny.

Klienci

Podstawowym klientem jest podopieczny, czyli osoba, której potrzeby opiekuńcze spowodowały zwrócenie się jej rodziny po naszą pomoc. Kierujemy się interesem podopiecznych, uwzględniając ich miejsce we własnej rodzinie, która jest podstawowym systemem wsparcia i źródłem opieki. Rodzinę uznajemy za naturalnego partnera naszych działań opiekuńczych, podobnie jak inne osoby zaangażowane w opiekę nad podopiecznymi: opiekunów domowych, pomoc domową, współpracujących specjalistów, znajomych i przyjaciół, przedstawicieli samorządowych i państwowych instytucji i organów opieki socjalnej, a nawet sąsiadów.

W przypadku sprzecznych interesów i potrzeb po stronie rodziny i sieci społecznej podopiecznych, dążymy do obiektywizmu i mediacji, pozwalającej rozwiązywać ewentualne konflikty w sprawiedliwy i godny sposób.

Wspieranie samostanowienia/podejmowanie decyzji

Koordynator opieki geriatrycznej wspiera samostanowienie swoich podopiecznych. Ma obowiązek poznać oczekiwania, wyznawane wartości i preferencje podopiecznych, tak, by można je było w jak największym stopniu uwzględnić w opracowywanym przez koordynatora planie opieki.

W możliwie największym stopniu koordynator opieki geriatrycznej powinien angażować podopiecznego w decyzje, które wpływają na jego/jej życie.

Ponieważ to nie koordynator opieki geriatrycznej, a podopieczny i/lub osoba bliska podejmują wszystkie decyzje, koordynator powinien starać się zapewnić podopiecznym i osobom bliskim właściwe warunki do podejmowania odpowiednich decyzji:

 • zbierać, zestawiać i przekazywać szczegółowe informacje potrzebne do podejmowania decyzji,
 • upewniać się, że informacje zostały przyjęte,
 • upewniać się, że ewentualne ryzyka i korzyści wynikające z planowanych działań są odpowiednio przedstawiane i rozumiane przez podopiecznego i/lub osobę bliską,
 • zachęcać do aktywnej, pełnej i opartej na zaufaniu komunikacji pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami,
 • szanować prawo podopiecznego do rezygnacji z usług koordynatora opieki geriatrycznej w dowolnym momencie.

Poufność

Koordynator opieki geriatrycznej wykonując swe obowiązki, wykorzystuje zdobytą wiedzę o stanie fizycznym i psychicznym podopiecznego, jego sytuacji finansowej, prawnej i rodzinnej. Wiedza ta wykorzystywana jest tylko i wyłącznie w celu zapewniania maksymalnego możliwego dobrostanu podopiecznego. Koordynator opieki geriatrycznej zachowuje należytą staranność, aby chronić poufność wszelkich informacji uzyskanych w ramach świadczenia swych usług.

Koordynator opieki geriatrycznej traktuje wszystkie informacje zawarte w dokumentacji podopiecznego jako poufne. Dotyczy to zarówno aktywnych, jak i nieaktywnych podopiecznych, a także spraw archiwalnych. Koordynator opieki geriatrycznej działa wyłącznie na podstawie ważnego upoważnienia do przetwarzania informacji i dokonuje tego tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

Koordynator opieki geriatrycznej ma obowiązek zgłaszania właściwym organom administracji publicznej przypadków nadużyć i zaniedbań wobec podopiecznych oraz wobec informacji i danych ich dotyczących.

Technologia telekomunikacyjna

Koordynator opieki geriatrycznej przestrzega obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych podopiecznych i podejmuje odpowiednie środki ostrożności w celu zmniejszenia ryzyka związanego z korzystaniem z komunikacji elektronicznej.

Rozbieżności światopoglądowe

W przypadku wystąpienia różnic światopoglądowych pomiędzy koordynatorem opieki geriatrycznej a podopiecznym, uniemożliwiających zgodną współpracę i wdrażanie opracowanego przez koordynatora planu opieki, koordynator zobowiązany jest przedstawić podopiecznemu powstałą rozbieżność, wyjaśnić konsekwencje i przedstawić możliwe działania alternatywne.

Jeśli koordynator i podopieczny nie będą w stanie dojść do porozumienia, koordynator ma prawo odstąpić od świadczenia usługi na rzecz podopiecznego.

Przestrzeganie granic działalności profesjonalnej

Koordynator opieki geriatrycznej jest świadom szczególnego charakteru świadczeń wykonywanych na rzecz podopiecznego, jej/jego rodziny i społeczności. Granica pomiędzy profesjonalną współpracą w zakresie świadczonej usługi a relacją osobistą będzie przestrzegana na każdym etapie świadczenia usług.

Ciągłość świadczonej usługi

Kluczową wartością świadczonej przez koordynatora opieki geriatrycznej usługi jest jej ciągłość. Podopieczny i jego/jej rodzina będą z wyprzedzeniem zawiadamiani o wszelkich planowych nieobecnościach koordynatora opieki geriatrycznej świadczącego oraz o proponowanych zastępstwach. W przypadku niedostępności koordynatora wynikającej ze zdarzeń losowych, ciągłość usługi zapewniana jest inną osobę pozostającą w stałej współpracy z koordynatorem, a informacja o zdarzeniu i proponowanym zastępstwie przekazywana jest niezwłocznie.

Zakończenie współpracy

Zakończenie współpracy powinno przebiegać z zachowaniem norm etycznych, ze szczególnym uwzględnieniem dobra podopiecznego i jego/jej bliskich. Należy mieć na uwadze zarówno emocjonalne, jak i praktyczne konsekwencje zakończenia współpracy dla podopiecznego.

W związku z zakończeniem współpracy koordynator opieki geriatrycznej wskaże podopiecznemu i/lub osobie bliskiej inne dostępne na rynku formy wsparcia osób starszych.

Zakończenie współpracy powinno odbyć się w porozumieniu z podopiecznym i jego/jej bliskimi, jednak możliwe jest etyczne zakończenie współpracy bez porozumienia, szczególnie w następujących przypadkach:

 • podopieczny i/lub osoby bliskie wymagają od koordynatora opieki geriatrycznej wiedzy i umiejętności, których on/ona nie posiada,
 • koordynator opieki geriatrycznej staje się niezdolny do świadczenia usługi ze względu na stan zdrowia,
 • koordynator zmienia zawód, wyprowadza się, przechodzi na emeryturę,
 • podopieczny lub osoba bliska nie przestrzegają zapisów umowy o świadczenie usług koordynacji opieki geriatrycznej,
 • podopieczny lub osoba bliska wnoszą skargę na postępowanie koordynatora opieki geriatrycznej,
 • koordynator opieki geriatrycznej ma uzasadnioną obawę o własne bezpieczeństwo.

W przypadku, gdy koordynator opieki geriatrycznej kończy działalność, należy o tym fakcie poinformować podopiecznego lub osobę bliską z odpowiednim wyprzedzeniem.

W sytuacjach złożonych, należy skonsultować zakończenie współpracy z prawnikiem, a także, jeśli jest ku temu przesłanka, z lekarzem prowadzącym podopiecznego.

Określenie roli i zadań koordynatora

Podopieczny i osoba bliska powinny być w maksymalnie precyzyjny sposób poinformowane o roli koordynatora opieki geriatrycznej i zadaniach do niej/niego należących w ramach świadczonej usługi. Koordynator opieki geriatrycznej nie podejmuje się zadań, które nie są opisane w umowie o świadczeniu usług koordynacji opieki geriatrycznej. W przypadku wątpliwości, należy zawsze odwoływać się do zapisów umowy.

Plan opieki

Celem działania koordynatora opieki geriatrycznej jest zapewnienie wysokiej jakości opieki. Środkiem ku temu jest indywidualny plan opieki, opracowany we współpracy z podopiecznym i jego/jej bliskimi. Właściwie przygotowany plan opieki powinien:

 • być wynikiem całościowej oceny stanu podopiecznego, przeprowadzonej przez koordynatora opieki geriatrycznej,
 • uwzględniać potrzeby, wartości, preferencje podopiecznego i jego/jej bliskich,
 • być dopasowany do dynamicznie zmieniającej się sytuacji podopiecznego, jej/jego możliwości i powinien być na bieżąco rewidowany,
 • uwzględniać możliwe nagłe zdarzenia,
 • być szczegółowo przedstawiony podopiecznemu i dołączony do dokumentacji.

Dokumentacja podopiecznego

Koordynator opieki geriatrycznej musi prowadzić odpowiednio zabezpieczoną dokumentację podopiecznego. Jest to warunkiem ciągłości świadczenia usługi. Dokumentacja powinna być prowadzona w następujący sposób:

 • wszystkie działania koordynatora muszą być dokumentowane wpisami w dokumentacji,
 • dokumentacja i komunikacja z nią związana musi być zabezpieczona w sposób zgodny z wymogami obowiązujących przepisów prawa,
 • w przypadkach nieobjętych przepisami prawa, należy zawsze dążyć do zachowania poufności dokumentacji.

Edukowanie podopiecznych w zakresie dostępnych świadczeń opiekuńczych

Zadaniem koordynatora opieki geriatrycznej jest wspieranie podopiecznych swą wiedzą na temat dostępnych świadczeń opiekuńczych. Jeśli zajdzie potrzeba korzystania z usług opiekuńczych, koordynator zajmuje się pozyskiwaniem, opracowaniem i przekazaniem podopiecznemu i jego/jej osobie bliskiej informacji o najlepszych możliwych rozwiązaniach dotyczących opieki, dostępnych na rynku.

Samokształcenie

Przed koordynatorem opieki geriatrycznej stoi nie tylko wyzwanie dbania o swoich podopiecznych, ale i propagowania wiedzy o potrzebach osób starszych. By świadczyć swoje usługi najlepiej, jak to możliwe, należy stale rozwijać własne umiejętności zawodowe i poszerzać fachową wiedzę w zakresie związanym z działalnością opiekuńczą.

Konsultacje

Wyzwania związane ze świadczeniem swoich usług wymagają, by koordynator opieki geriatrycznej konsultował się ze specjalistami w zakresie prawa, medycyny, psychologii, świadczeń opiekuńczych, etc. Konsultacje są wskazanym sposobem pozyskiwania wiedzy i wspierania podopiecznych, należy jednak zawsze dbać o przestrzeganie zasady poufności i przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Płatności

Cennik i zasady naliczania należności muszą być przedstawione podopiecznemu i/lub osobie bliskiej w sposób zrozumiały, w formie ustnej i pisemnej. Jeśli informacja przekazywana jest w drodze rozmowy telefonicznej, należy upewnić się, że rozmówca otrzyma informację drogą pisemną (elektroniczną lub inną) tak szybko, jak to tylko możliwe, przed faktycznym rozpoczęciem świadczenia usług. Zwarta umowa o świadczenie usług musi zawierać wszystkie informacje dotyczące zasad naliczania należności, sposobów rozliczania ponoszonych kosztów, terminów płatności, a także ewentualnych depozytów i kar umownych.

Zmieniająca się sytuacja podopiecznych musi być brana pod uwagę przy zawieraniu umowy i znaleźć odzwierciedlenie w zapisach umowy dotyczących ewentualnych zmian i rewizji.

Jawność relacji z innymi usługodawcami

Obowiązkiem koordynatora opieki geriatrycznej jest dostarczanie obiektywnych informacji o optymalnych dla podopiecznych usługach i rozwiązaniach dostępnych na rynku. Wymagana jest transparentność jakichkolwiek relacji wiążących koordynatora z innymi usługodawcami, jeśli poleca ich usługi.

Rekomendacje usług zewnętrznych mają służyć wyłącznie interesowi podopiecznych. Należy ujawnić podopiecznym wszelkie relacje wiążące koordynatora z polecanymi usługodawcami, nie tylko majątkowe czy zawodowe, ale także osobiste czy towarzyskie.

Gotowość na sytuacje nadzwyczajne

Koordynator opieki geriatrycznej zobowiązany jest do opracowania procedur działania na wypadek sytuacji nadzwyczajnej, w tym klęsk żywiołowych, przerw w dostawach energii elektrycznej i zerwania łączności. Konieczne jest posiadanie bezpiecznych kopii zapasowych dokumentacji służbowej. Zarówno podopieczni i ich osoby bliskie, jaki i pracownicy i współpracownicy koordynatora powinni posiadać komplet danych kontaktowych.